Een individueel beeldcoachingstraject

Beeldcoaching is een concept waarbij het begrip ‘beeld’ in een breder kader is geplaatst dan uitsluitend de opnames van een werksituatie. Beeld gaat over filmopnames, maar ook over mentale beelden, alles wat van invloed is op het professionele functioneren kan aan de orde komen. Beeldcoaching is een van de weinige methodieken die zich volledig richt op de kerntaak van leraar. Bij beeldcoaching gaat het om het hart van het onderwijs. De leraar krijgt veel zicht op en inzicht in zijn of haar handelen: wat doe je, wat wil je, wat voel je, maar ook wie je bent als leraar.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat Beeldcoaching succesvol is. SCO-Kohnstamm Instituut, Effectonderzoek naar Video Interactiebegeleiding R. Fukkink 2005.

De opbouw van een beeldcoachingstraject

Een beeldcoachingstraject start met een intakegesprek, daarna volgen opnamen in de werksituatie en gesprekken naar aanleiding van de beelden. Het traject wordt afgerond met een evaluatiegesprek.

De Intake

Bij het intakegesprek staan de kennismaking en het bespreken van de veranderbehoefte centraal. De leer-/ontwikkelvraag en de doelen worden vastgesteld. Er worden concrete afspraken gemaakt met betrekking tot het filmen. De coach bespreekt de richtlijnen waaraan zij zich dient te houden. De richtlijnen staan beschreven in het gedragsconvenant. Een vertrouwensrelatie met de beeldcoach is van groot belang.

De analyse en gesprekken

Bij beeldcoaching wordt het beeldmateriaal op drie onderdelen geanalyseerd: interactie, klassenmanagement en didactiek. Er is met name aandacht voor de optimalisering van het pedagogisch klimaat in de groep. De professionalisering van de leraar staat centraal, uitgaande van de relatie, de competentiegevoelens en de autonomie van zowel de kinderen als de onderwijsgevende zelf.

De kernpunten hierbij zijn: gerichtheid op en het versterken van geslaagde interacties en interventies, gerichtheid op de interactie in samenhang met het klassenmanagement en de didactiek, de mogelijkheden die er liggen om het contact tussen leraar en kind te analyseren en te diagnosticeren, samen alternatieven zoeken die haalbaar en direct uitvoerbaar zijn in de praktijk van de klassensituatie, de mogelijkheden van de onderwijsgevende en de situatie.

Het gehele traject vindt plaats in de werkomgeving van de leraar. De begeleiding is afgerond wanneer de begeleidingsvraag is beantwoord en de beoogde ontwikkeling zichtbaar is op beeld. De duur van een traject is mede afhankelijk van de leer-/ontwikkelvraag.            

Belangstelling? Neem vrijblijvend contact met mij op.

Geregistreerd bij het Opleiders Collectief Beeldcoaching, de LBBO en Via Beelden Coachen.