Een individueel beeldcoachingstraject

Beeldcoaching is een krachtige vorm van coaching omdat de overdracht via beeld erg snel gaat. Kenmerkend voor het gesprek zijn de dialogen met de coach die prikkelend en uitdagend kunnen zijn en bedoeld om iemand verder te brengen. Beeldcoaching is een concept waarbij het begrip ‘beeld’ in een breder kader is geplaatst dan uitsluitend de opnamen van een werksituatie. Beeld gaat over filmopnames, maar ook over mentale beelden, alles wat van invloed is op het professionele functioneren kan aan de orde komen. De pedagogisch medewerker krijgt veel zicht op en inzicht in haar of zijn handelen: wat doe je, wat wil je, wat voel je, maar ook wie je bent als professional.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat Beeldcoaching succesvol is. SCO-Kohnstamm Instituut, Effectonderzoek naar Video Interactiebegeleiding R. Fukkink 2005

De opbouw van een beeldcoachingstraject

Een beeldcoachingstraject start met een intakegesprek, daarna volgen opnamen in de werksituatie en gesprekken naar aan leiding van de beelden. Het traject wordt afgerond met een evaluatiegesprek.

De Intake

Bij het intakegesprek staan de kennismaking en het bespreken van de veranderbehoefte centraal. De leer-/ontwikkelvraag en de doelen worden vastgesteld. Er worden concrete afspraken gemaakt met betrekking tot het filmen. De coach bespreekt de richtlijnen waaraan zij zich dient te houden. De richtlijnen staan beschreven in het gedragsconvenant. Een vertrouwensrelatie met de beeldcoach is van groot belang.

De analyse en gesprekken

Bij beeldcoaching wordt het beeldmateriaal geanalyseerd; ‘klein kijken’, er wordt een micro-analyse gemaakt. Er is met name aandacht voor de optimalisering van het pedagogisch klimaat in de groep. De deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerker staat centraal, uitgaande van de relatie, de competentiegevoelens en de autonomie van zowel de kinderen als de medewerker zelf.

De kernpunten hierbij zijn: gerichtheid op en het versterken van geslaagde interacties en interventies, gerichtheid op de interactie in samenhang met de omgeving, de mogelijkheden die er liggen om het contact tussen pedagogisch medewerker en kind te analyseren en te diagnosticeren, samen alternatieven zoeken die haalbaar en direct uitvoerbaar zijn in de werksituatie, de mogelijkheden van de pedagogisch medewerker en de situatie.

Het gehele traject vindt plaats in de werkomgeving. De begeleiding is afgerond wanneer de begeleidingsvraag is beantwoord en de beoogde ontwikkeling zichtbaar is op beeld. De duur van een traject is mede afhankelijk van de leer-/ontwikkelvraag.            

Belangstelling? Neem vrijblijvend contact met mij op.

Geregistreerd bij het Opleiders Collectief Beeldcoaching, de LBBO en Via Beelden Coachen.